Kardiologie je obor medicíny (lékařství), který se zabývá diagnostikou a léčením onemocnění srdce u zvířat.

Onemocnění srdce u zvířat lze rozdělit do několika kategorií.

1. Vrozené onemocnění srdce se nejčastěji prezentují jako onemocnění postihující srdeční chlopně (stenóza, dysplazie), nebo nacházíme neuzavřené přepážky či spojky velkých cév přetrvávající z fetálního období zvířete. Nejčastěji se setkáváme s onemocněním jako je ASD, VSD, PDA, SAS,PS,MD,TD.

2. Získané onemocnění srdce vzniklé během života. Většina onemocnění i přesto že není od narození nese významný genetický vliv. Nejčastěji je tato skupina onemocnění prezentována degenerativním onemocněním chlopní, (MMVD KKCHS), či oslabenou funkcí srdečního svalu (DCM dobrmanů, HCM koček).

3. Diagnostika abnormálního srdečního rytmu projevující se nepravidelností. Na našem pracovišti provádíme kompletní diagnostiku a management léčby srdečních onemocnění – jak terapii konzervativní tak chirurgickou u některých indikovaných případu jako je např. perikardektomie či uzavření PDA, včetně posuzování vhodnosti k chovu.

Postup při kardiologickém vyšetření:
Vyšetření je bezbolestné a ve většině případů není nutná sedace. U stresovaných pacientů nebo pacientů nespolupracujících provádíme lehkou sedaci pro zklidnění.

Klinické vyšetření
Základní typ vyšetření , nicméně v současné době nedostatečné . Základem vyšetření je zhodnocení klinického stavu , zbarvení sliznic, poslechové zhodnocení srdečních ozev, dýchacích šelestu či kvality periferního pulsu . Významnou a nepostradatelnou součástí vyšetření je anamnéza pacienta. Po úspěšně absolvovaném klinickém vyšetření je lékařem navrženo další podrobnější kardiologické vyšetření.

Měření krevního tlaku
Stejně jako u lidí tak i u zvířat se můžeme setkat s vysokým krevní tlakem ( hypertenzí) která nesouvisí jen s primárním onemocněním srdce. Na našem pracovišti měříme tlak přistrojem fugující na proncipu doppleru či oscilometrie . Měření spočívá v umístění tlakové manžety na packu či ocas.

Elektrokardiografie (EKG)
Principem EKG je snímání elektrické aktivity srdce v podobě elektrokardiogramu ( časový záznam) . Vyšetření je neinvazivní a spočívá v umístění svorek na kůži.

RTG
Na základě statického snímku jehož podstatou je průchod rentgenových paprsku tkáněmi můžeme posoudit velikost a tvar srdeční siluety, náplň plicních žil a velkých cév, plicní vzor či přítomnost tekutiny v dutině hrudní.

Sonografické vyšetření srdce – echokardiografie
V současně době jedno z nejdůležitějších vyšetření. Na základě sonografického vyšetření srdce posoudíme základní anatomii srdce a okolních struktur, mechanickou funkci srdce a při doplnění základní sonografie o dopplerovské vyšetření jsme schopni posoudit směr a charakter toku ve vyšetřovaných strukturách. V případě potřeby jsme schopni doplnit vyšetření o kontrastní studie. Pod sonografickou kontrolou provádímě perikardiocentezu / odběr a odsátí tekutiny s osrdečníku) a thorakocentezu( odběr tekutiny z dutiny hrudní).

Podstatnou součásti je také možnost laboratorního vyšetření krve případně cytologického posouzení vzorku na našem pracovišti . Díky spolupráci s externími laboratořemi u nás i v zahraničí jsme schopni stanovit hladinu kardiomarkerů, které hodnotí míru poškození srdečního svalu , nebo stanovit širokou škálu genetických testu.